Privacy statement

Dit privacy statement geeft aan hoe WIJ communiceren omgaat met jouw persoonsgegevens.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en streven na om de persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy wordt beschermd en gewaarborgd, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel jou, op jouw eigen verzoek, te kunnen informeren over WIJ communiceren. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor ons relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden, onze nieuwsbrief naar je te kunnen versturen of jouw sollicitatie te kunnen beoordelen. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

Alle aan WIJ communiceren verstrekte gegevens worden vrijwillig verkregen en zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door WIJ communiceren aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Naast persoonsgegevens gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op jouw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Hierdoor laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens jouw bezoek aan onze website-informatie te verzamelen, zoals jouw IP-adres (een nummer dat aan jouw computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van jouw bezoek aan de site. Indien je dit wenst kunt je jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het overdragen van jouw gegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van jouw gegevens en kun je jouw toestemming voor de verwerking hiervan intrekken. Je kunt een verzoek hiertoe bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar info@wij-communiceren.nl of gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer je opmerkingen hebt over de inhoud of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@wij-communiceren.nl of gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd.

Cookiebeleid
WIJ communiceren maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein bestandje dat op jouw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat.

1. Cookies
WIJ communiceren maakt gebruik van cookies om verschillende pagina’s zo goed mogelijk te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op jouw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WIJ communiceren je bij het volgende bezoek aan de website nog beter van dienst zijn.

Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. De browser kan zo ingesteld worden dat deze wel of geen cookies toestaat of gedeeltelijk. Als cookies gedeeltelijk worden toegestaan kan de bezoeker instellen welke websites cookies mogen plaatsen.

Cookies kunnen in alle gevallen van een computer worden verwijderd.

2. Waar worden cookies voor gebruikt door WIJ communiceren?
WIJ communiceren maakt gebruik van cookies om informatie uit eerdere bezoeken terug te halen, zoals het onthouden van bepaalde instellingen die je hebt gemaakt. Dit soort cookies, die het functioneren van de website aan jouw wensen aanpast, worden functionele cookies genoemd.

Daarnaast gebruikt WIJ communiceren cookies om de site te laten weten dat jij eerder op de site bent geweest. Op deze manier kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld in Google Analytics. Hierbij wordt alleen met anonieme statistische informatie gewerkt die ons helpt om het functioneren van de website te verbeteren.

WIJ communiceren zal de verkregen gegevens door first-party cookies nooit met derden delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de kwaliteit van de website van WIJ communiceren te verbeteren. First-party cookies zijn cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van WIJ communiceren dus first-party cookies.

3. Welke cookies gebruikt WIJ communiceren?
Tracking Cookies
WIJ communiceren plaatst tracking cookies op jouw apparatuur, zodat we jouw computer kunnen herkennen als je onze website opnieuw bezoekt. Deze tracking cookies bestaan uit twee soorten: permanente cookies en sessie cookies. Met permanente cookies kunnen wij jouw apparatuur herkennen als je onze website later opnieuw bezoekt. Met sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen op onze website zijn bekeken.

Analytische Cookies
WIJ communiceren gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. WIJ communiceren kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Social media buttons
Op onze website staan buttons om bepaalde webpagina’s te promoten op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons bevatten stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. De cookies worden door middel van deze codes geplaatst, waar wij zelf geen invloed op hebben.

4. Cookies verwijderen
Hieronder lees je hoe je cookies kunt verwijderen in verschillende browsers.

Internet Explorer

1. Menu > Extra > Internetopties > Tab algemeen. Klik onder Browsergeschiedenis op verwijderen.

2. Geef aan wat je precies wilt verwijderen. Zorg dat Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Firefox

1. Menu > Extra > Opties > Tab Privacy. Klik op jouw recente geschiedenis wissen.

2. Geef onder Details aan wat je precies wilt verwijderen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Chrome

1. Klik op de drie streepjes rechts bovenin. Klik op Opties > Tab Geavanceerde opties. Vervolgens klik je onder Privacy op Browsergeschiedenis wissen.

2. Zorg ervoor dat de optie Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Safari

Klik links in de menubalk op Safari en klik op Wis geschiedenis. Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis. Klik tot slot op Wis geschiedenis.

5. Verstrekking aan derden
Wij verstrekken alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

6. Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door WIJ communiceren met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst zorgvuldig zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stem je in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

7. Contact
Voor vragen of opmerkingen over het Cookie beleid kun je contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@wij-communiceren.nl of gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Disclaimer
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan WIJ communiceren niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
WIJ communiceren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van WIJ communiceren. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan WIJ communiceren of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIJ communiceren mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden
WIJ communiceren draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. WIJ communiceren aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIJ communiceren is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan WIJ communiceren verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door WIJ communiceren aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen van deze voorwaarden
WIJ communiceren behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.